Regulamin serwisu edukacyjnego eduMENTORS

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności serwisu edukacyjnego eduMENTORS. Lektura tych dokumentów pozwoli Państwu na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej korzystania z naszych usług.

I. Definicje

1) Serwis – internetowy serwis eduMENTORS znajdujący się pod adresem https://edumentors.org prowadzony przez Operatora.
2) Operator (My) – A.S. Adrian Stern adres głównego miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wilczak lok. 45/47, 61-623 Poznań, NIP 783-157-21-22 prowadząca Serwis, będący usługodawcąw rozumieniu właściwych przepisów prawa. Mówiąc o A.S. Adrian Stern w Regulaminie odwołujemy się również do pojęcia My. Adres e-mail wykorzystywany do ogólnego kontaktu z Nami: kkaszuba@edumentors.org.
3) Polityka Prywatności – Polityka Prywatności serwisu edukacyjnego eduMENTORS, stanowiąca integralną część Regulaminu, której postanowienia dostępne są na stronie internetowej https://edumentors.org.
4) Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu edukacyjnego eduMENTORS, zawierający zasady funkcjonowania Serwisu.
5) Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu, które polegają na udostępnianiu Użytkownikom drogą elektroniczną materiałów o charakterze edukacyjnym, w tym w formie artykułów, grafik, filmów
6) Użytkownik – to każda osoba korzystająca z usług serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • - zakres usług serwisu
  • - warunki korzystania z serwisu przez użytkowników
  • - zasady składania reklamacji
 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem edumentors.org. Użytkownicy mają możliwość utrwalenia treści Regulaminu za pomocą systemuteleinformatycznego, którym się posługują. Utrwalenie jest możliwe w każdym momencie.

III. Usługi serwisu

 1. Usługi Serwisu polegają na udostępnianiu Użytkownikom w ramach Serwisu materiałów o charakterze edukacyjnym i metodycznym, w tym w formie artykułów, grafik, filmów, wspomagających procesy kształcenia.
 2. Usługi serwisu są dostępne nieodpłatnie.
 3. Niedozwolone jest zarówno płatne jak i bezpłatne rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez serwis bez pisemnej zgody Operatora.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady dotyczące korzystania przez Serwis z plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  • a)
   posiadanie szerokopasmowego łącza internetowego,
  • b)
   posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji z włączoną obsługą CSS i JavaScript,
  • c)
   włączenie obsługi plików cookies,
  • d)
   włączenie obsługi okien wyskakujących (pop-up),
  • e)
   posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowszego,
 2. Korzystanie z serwisu eduMENTORS możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 5.0 i nowsze, iOS 5.1.1 i nowsze, Windows Phone 8.1 i nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64 z zainstalowaną najnowszą mobilną przeglądarką internetową. Korzystanie z serwisu eduMENTORS możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.

V. Należyte funkcjonowanie Serwisu

 1. Stale dążymy do udoskonalania naszego Serwisu, w tym oferowania Państwu nowych lub udoskonalonych usług, które sprostają Państwa wymaganiom. Naszym celem jest ciągły rozwój innowacyjnych narzędzi dla edukacji.
 2. W związku z dokonywaniem zmian lub konserwacją Serwisu informujemy, że mogą zdarzyć się przerwy w dostępie do Serwisu, o czym będziemy na bieżąco Państwa informować. Jednocześnie informujemy, że dołożymy starań aby niezbędne przerwy techniczne trwały jak najkrócej. Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o planowanej przerwie.
 3. Ponosimy odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Serwisu, w tym za należytą realizację Usług Serwisu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Ograniczenia oraz wyłączenia naszej odpowiedzialności również wynikają z właściwych przepisów prawa

VI. Reklamacje

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres: kkaszuba@edumentors.org.
 3. Operator serwisu dołoży starań, aby odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

VII. Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
  • a)
   wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania Regulaminu,
  • b)
   zmianę w zakresie funkcjonowania Serwisu,
  • c)
   usunięcie postanowień sprzecznych ze sobą lub postanowień niejasnych, wywołujących wątpliwości interpretacyjne
  • d)
   prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje właściwych organów administracji publicznej mające wpływ na postanowienia Regulaminu, określające zasady lub obowiązki Operatora związane z funkcjonowaniem Serwisu
 2. Wprowadzone przez Nas zmiany do Regulaminu będą adekwatne do okoliczności stanowiących przyczyny, o których mowa w ust. 1.
 3. Operator podaje do publicznej wiadomości w Serwisie treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu, z wyprzedzeniem 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie, chyba że z uwagi na treść zmienionych przepisów prawnych lub treść orzeczenia bądź decyzji termin wprowadzenia zmian musi być szybszy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku Państwa niezadowolenia z funkcjonowania Serwisu lub działań Operatora prosimy Państwa o korzystanie z postępowania reklamacyjnego przewidzianego w Regulaminie. Pozwala ono szybko i sprawnie rozwiązać ewentualne problemy lub kwestie niejasne, które mogą wyniknąć w ramach działalności Serwisu.
 2. Informujemy jednocześnie, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym świadczeniem Usług Serwisu jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.