Polityka prywatności serwisu internetowego i aplikacji eduMENTORS

Szanowni Użytkownicy,

Jako Zespół serwisu internetowego eduMENTORS oraz aplikacji eduMENTORS for Teams uważamy, że znajomość przysługujących nam praw stanowi podstawę świadomego korzystania z usług realizowanych drogą elektroniczną dostępnych społeczeństwu informatycznemu, którym niewątpliwie jesteśmy.

Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą polityką prywatności serwisu internetowego eduMENTORS oraz aplikacji eduMENTORS for Teams [„Polityka Prywatności”], w której znajdą Państwo informacje o tym, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, jak je chronimy, jakie mają Państwo prawa, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz jak działają pliki cookies w ramach naszego serwisu internetowego eduMENTORS.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu internetowego eduMENTORS oraz aplikacji eduMENTORS for Teams, jednak w celu uproszczenia lektury tych dokumentów uznaliśmy, że jej postanowienia należy odpowiednio wyodrębnić.

Niezależnie od opisanych poniżej szczegółowych zasad, przedstawiamy najważniejsze założenia naszej Polityki Prywatności:
 1. Szanujemy Państwa prywatność i dbamy o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych.
 2. Używamy i przechowujemy tylko te dane, których potrzebujemy do funkcjonowania naszego serwisu internetowego eduMENTORS [„Serwis”] oraz aplikacji eduMENTORS for Teams ["Aplikacja"].
 3. Państwa dane osobowe nie są i nie będą nikomu oferowane do sprzedaży ani sprzedawane.
 4. Jeśli przekazujemy jakiekolwiek dane podmiotowi, z którym współpracujemy przy rozwoju naszego Serwisu bądź Aplikacji, jest on zobowiązany dbać o ich bezpieczeństwo zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Wysyłamy informacje marketingowe tylko do osób, które wyrażają na to zgodę. Taką zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.
 6. Nie wykorzystujemy danych osobowych w żaden inny sposób niż opisaliśmy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi wszystkich osób korzystających z Serwisu [„Użytkownicy”] dostępnego pod adresem https://edumentors.org oraz Aplikacji [„Użytkownicy”] dostępnego pod adresem Microsoft AppSource, a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, w tym dostępu do publikacji elektronicznych oraz narzędzia do tworzenia autorskich programów nauczania w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, będącym Operatorem Serwisu [„Operator”] jest Pan Adrian Stern prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A.S. Adrian Stern, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i adres do doręczeń ul. Wilczak lok. 45/47, 61-623 Poznań, NIP 783-157-21-22. Pana Adriana Stern wspiera oczywiście grono wykwalifikowanych współpracowników, stąd też mówiąc o Panu Adrianie w Polityce Prywatności odwołujemy się również do pojęcia My.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe otrzymujemy od Państwa w trakcie rejestracji w Serwisie. Oprócz tego niektóre dane osobowe będziemy od Państwa pobierać w trakcie korzystania przez Państwa z Serwisu. Będą to np. adres IP przypisany do Państwa urządzenia, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, informację o linkach i odnośnikach do zewnętrznych stron internetowych, z których Państwo skorzystali podczas korzystania z Serwisu.
 2. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie. Pobierane są tylko takie dane, które są dla nas niezbędne do prawidłowego świadczenia zamówionych przez Państwa usług lub do innych prawnie uzasadnionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Bez tych danych korzystane przez Państwo z usług serwisu eduMENTORS byłoby niemożliwe.
 3. Jeśli będziemy chcieli dostarczyć Państwu informacji na temat usług niektórych podmiotów, z którymi współpracujemy, zawsze poprosimy o udzielenie zgody. Każda zgoda, o którą się do Państwa zwrócimy, będzie konkretna i dobrowolna, co oznacza, że będzie dotyczyć jasno sprecyzowanego celu i nie będą Państwo musieli jej składać w celu dalszego korzystania z naszych usług. Każda zgoda, której Państwo udzielą, będzie mogła być wycofana w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed wycofaniem tej zgody.
 4. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”]. w następujących celach:
  • a)
   Zawarcia i prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na zamówione przez Państwo usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług,
  • b)
   Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Operatora przepisami podatkowymi, dotyczącymi sprawozdawczości rachunkowej w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych,
  • c)
   W celach, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
   - Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu. W tych celach w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.
   - Archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obroną naszego interesu prawnego – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów.
   - Związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.
  • d)
   Opisanych każdorazowo podczas zbierania od Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli dla tak opisanych celów Państwa zgoda jest wymagana – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, na przykład w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych w sposób wybrany przez Państwa.

III. Odbiorcy Państwa danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych. Każdy podmiot, z którym współpracujemy zobowiązany jest do utrzymywania takiego poziomu ochrony Państwa danych, który jest zgodny z RODO lub z właściwymi szczegółowymi przepisami praw. W przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, Państwa dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodnie z RODO.
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia Państwa praw i wolności, w tym dla zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

V. Prawa Użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • a)
   prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • b)
   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub uległy zmianie bądź ich uzupełnienia – gdy dane są niekompletne;
  • c)
   prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • d)
   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Operator dokonuje sprostowania danych, jeśli Operator będzie przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale nie będą Państwo chcieli ich usunąć, Operator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak poinformują Państwo Operatora, że dane te będą potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń
  • e)
   prawo do przenoszenia danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli – przetwarzanych w sposób zautomatyzowany i zebranych w związku z zawartą umową świadczenia usług drogą elektroniczną, udzieloną zgodą – które mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;
  • f)
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w tym profilowania. Istnienie szczególnej sytuacji w zakresie złożenia przez Państwa sprzeciwu nie jest wymagane w przypadku przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli Państwo wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego nie wolno już nam przetwarzać Państwa danych do takich celów;
  • g)
   prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat sposobu wniesienia skargi uzyskają Państwo na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: http://www.uodo.gov.pl;
  • h)
   jeżeli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie Państwa zgody, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez Nas przed wycofaniem tej zgody.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres kontakt@edumentors.org

VI. Pliki Cookies

 1. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z Serwisu eduMENTORS informujemy, że Użytkownik poruszając się po Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez eduMENTORS plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji Użytkownika w ramach Serwisu, dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
 3. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Operator informuje, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie eduMENTORS, a nawet uniemożliwić jego poprawne działanie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Operator może wprowadzić zmiany do Polityki Prywatności w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu korzystania z Serwisu i Aplikacji. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w ustępie 3 poniżej zostanie zaktualizowana.
 2. Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: kontakt@edumentors.org
 3. Data ostatniej modyfikacji: 29 sierpnia 2018 r.